Odstoupení od smlouvy

 1. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY 

 
1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“ 
 
1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. 
 
1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost eXtraOBCHOD s.r.o., www.alkohol-shop.cz, se sídlem Sokola Tůmy 1099/1, 709 00, Ostrava, Hulváky, IČ: 27831868, DIČ: CZ27831868, info@extraobchod.cz,
+420 596 626 090 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). 
 
1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“ 
 

2. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“ „Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“
 
2.2 
 
a) Převzetí zboží 
 
− Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese kamenné prodejny obchodu eXtraOBCHOD s.r.o., Sokola Tůmy 1099/1, 709 00, Ostrava, Hulváky. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“. 
 
b) Náklady spojené s vrácením zboží 
 
− Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. 
 
c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží 
 
− „Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“ 
 
 
Internetový obchod: www.alkohol-shop.cz
Společnost: eXtraOBCHOD s.r.o. 
Se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, 709 00, Ostrava, Hulváky
IČ: 27831868, DIČ: CZ27831868 
E-mailová adresa: info@extraobchod.cz
Telefonní číslo: +420 596 626 090